A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
 Drukuj

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Kogo dotyczy

Czas realizacji

Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA i jest wielostopniowa Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji

Wymagane dokumenty

1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu
2. oryginał dowodu własności pojazdu /m.in. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT/
3. dowód rejestracyjny, lub karta eksportowa*,
4. dotychczasowe tablice rejestracyjne,
5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego**,
6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego***,
7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowodu rejestracyjnego z którego wynika, wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
8. dowód /dowody/ osobisty osób figurujących na dowodzie własności
9. dowodu wpłaty opłaty recyklingowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; pojazdy zakupione przed 1 stycznia 2016 r.

osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę osobiście;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
- zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej)
2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe w Myszkowie wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera opłaty w wysokości:
- pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
- komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł,
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł,
- dowód rejestracyjny – 54,00zł ,*
3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- na samochód - 80, 00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30, 00 zł (1 tablica),
- tablice indywidualne - 1 000, 00 zł,
4. Za wydanie karty pojazdu – 75,00 zł,
5. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego -0,50 zł,
- pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
- zalegalizowanych tablic rejestracyjnych -0,50 zł,
- nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
- karty pojazdu - 0,50 zł,
* w przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
** państwo trzecie- rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej
*** państwo członkowskie- rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii Europejskiej
**** zaświadczenie o którym mowa w pkt 7 może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.
Wpłaty można dokonywać na konto:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
MBS Myszków
73 8279 0000 0100 2293 2001 0158

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 110)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2355 z późn. zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1000 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 poz. 1840)
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 poz. 2546)
© 2023 Starostwo Powiatowe w Myszkowie
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce