Procedura: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w przypadku gdy: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopalin w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3, działalność będzie prowadzona bez użycia mat.wyb.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Geolog Powiatowy
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w przypadku gdy: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopalin w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych
Kogo dotyczy
Podmiotu zamierzającego wydobywać kopalinę metodą odkrywkową
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Kserokopia dowodu istnienia prawa przysługującego Wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję (oryginał do wglądu).
4. Kserokopia dowodu istnienia prawa przysługującego wykonawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wykonywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia (oryginał do wglądu)
5. Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.
6. Organ koncesyjny może zobowiązać Wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji gruntów i budynków.
7. Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
8. Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Niezwłocznie lub jeżeli wymagane jest postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, tj: jednostkom organizacyjnym – drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom fizycznym – odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji 616 zł. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij