Procedura: Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie licencji.
Załączniki;
a) certyfikat kompetencji zawodowych,
b) zaświadczenie lub oświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
c) dokumenty potwierdzające posiadane sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zakresie transportu drogowego. Do dokumentów tych zalicza się: roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
d) oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę , że kierowcy a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach- Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców , a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.
e) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
f) oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy,
g) dowód wpłaty za wydanie licencji,
h) pełnomocnictwo (tylko gdy działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34 315 91 54 fax 34 315 91 61
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Właściciel firmy załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. Za pełnomocnictwo należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł. Od opłat zwolnione są dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika wystawione przez jednostki budżetowe, oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.
Opłaty
Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej ) Opłata administracyjna za wydanie licencji: Przewóz osób na obszar poza granice powiatu: na okres / samochód osobowy / autobus: od 2 - 15 lat / 700,00 zł od 15 - 30 lat / 800,00 zł. od 30 - 50 lat / 900,00 zł. Przewóz rzeczy na obszar poza granice powiatu: pojazd samochodowy na okres : od 2 - 15 lat / 800,00 zł. od 15 - 30 lat / 900,00 zł od 30 - 50 lat / 1000,00 zł - za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji: 11% opłaty za licencję, - za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji: 5% opłaty za licencję, - za wydanie wtórnika oraz zmianę danych licencji 10% opłaty za licencję, - za wydanie wtórnika wypisu: 1% opłaty za licencję. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1907)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej licencji. Licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat.
Starosta udziela licencji na drogowy transport rzeczy i osób z wyłączeniem taksówek.
Jednostki gospodarcze, które zamierzają świadczyć usługi przewozowe w regularnych publicznych przewozach osób lub regularnych specjalnych przewozach osób oprócz licencji są zobowiązane uzyskać zezwolenie.
Zezwolenie wydaje na obszar:
- gminy - Wójt, Burmistrz, Prezydent
- wykraczający poza granice 1 gminy - Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
- wykraczający poza granice 1 powiatu - Urząd Marszałkowski w Katowicach.
Licencje na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie.
Licencja nie obowiązuje na niezarobkowy przewóz osób do 9 osób łącznie z kierowcą oraz w niezarobkowym przewozie rzeczy o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5 t.
Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
Przedsiębiorca ubiegający się o licencje w krajowym transporcie drogowym winien posiadać środki finansowe lub majątek w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd,
- 5000 euro na każdy następny pojazd samochodowy,
- 50 000 euro przy wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij