Procedura: Zgłoszenie budowy z projektem

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie budowy
Kogo dotyczy
Inwestorów zamierzających realizować budowę lub roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane dla inwestycji: - wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2, - sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, - przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
Wymagane dokumenty
- wypełniony druk zgłoszenia robót budowlanych,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
- w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenie robót budowlanych załatwiane jest w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych prawem załączników
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Opłaty
Zgłoszenia budowy nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa załączone do zgłoszeń.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach tel. 34/ 3159121, 34/ 3159113, 34/ 3159143, 34/ 3159147
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij