Procedura: Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, czasowe zajęcie nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
1. Wydanie decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenia zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów , pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
2. Wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
Kogo dotyczy
z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może wystąpić organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna realizująca cel publiczny
Wymagane dokumenty
1. Pisemny wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w którym należy określić:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości;
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
- powierzchnię nieruchomości określoną w m. kw. oraz powierzchnię nieruchomości przeznaczoną do zajęcia;
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów (rejestrze ewidencji gruntów);
- inne okoliczności istotne w sprawie.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty z przebiegu rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac o których mowa w art. 124 lub art. 125 w/w ustawy,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości (rejestru ewidencji gruntów);
- mapę z rejestrem nieruchomości objętej wnioskiem z wrysowanym planowanym przebiegiem infrastruktury;
- projekt planowanych prac wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami określonymi w stosownych przepisach
- pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
- w przypadku braku KW lub ZD, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;
- pełnomocnictwo, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia działa przez pełnomocnika
3. Wniosek składa organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna ubiegająca się o wydanie zezwolenia.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Interesanta Merytoryczne rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym również poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Termin i sposób załatwienia
Terminy przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami ) tj.: 1 – miesięczne lub 2 – miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
Dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1 miesiąc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń – ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 103 tel. (34) 315 91 37 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 116, tel. (34) 315 91 09.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij