Procedura: Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wymienione we wniosku.
Miejsce składania pism
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Myszkowie pok. nr 208 (II piętro) tel. 34 315 91 54
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji i Transportu.
Właściciel firmy załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. Za pełnomocnictwo należy wnieść opłatę w znakach skarbowych za 17 złotych. Od opłat zwolnione są dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika wystawione przez jednostki budżetowe, oryginały pełnomocnictw sporządzone w formie aktu notarialnego.
Zaświadczenie oraz wypis z zaświadczenia wydaje się na czs niekreślony.
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłatach skarbowych) 2. Za wydanie zaświadczenia - 500,00 zł. 3. Za każdy wypis na posiadany pojazd- 100,00 zł. 4. Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych bez zmiany formy prawnej i terminu ważności – 25, 00 zł. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1907)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Inne informacje
Właściciel firmy załatwia sprawę osobiście. W przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę(wymagany jest dowód osobisty osoby upoważnionej).
Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t.
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 m-cy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych.
Zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
Nie stosuje się wymogu uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy wydaje minister właściwy do spraw transportu na okres do 5 lat.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij