Procedura: Wyrejestrowanie pojazdu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wyrejestrowanie pojazdu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu ,
2. zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę - dot. przypadku określonych w pkt.X ppkt."a"/ wraz z dowodem rejestracyjnym, tablicami rejestracyjnym oraz kartą pojazdu, jeśli była wydana/
3. koszty oddania pojazdu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę obciążają właściciela pojazdu
4. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu /w obecności pracownika załatwiającego sprawę/, wraz z dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu, jeśli była wydana - dot. przypadku w ppkt."b"
5. dokumenty potwierdzające fakt dokonania kasacji /lub zniszczenia/ pojazdu poza granicami RP - dot. przypadku w ppkt."c" /wraz z tablicami rejestracyjnymi, dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu, jeśli była wydana/
6. dokumenty potwierdzające zbycie lub zarejestrowanie pojazdu za granicą - dot. przypadku ppkt."d"
7. dokumenty potwierdzające fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu, tablicami rejestracyjnymi oraz kartą pojazdu, jeśli była wydana - dot. przypadku ppkt."e" oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy związanej z zanieczyszczeniem środowiska

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: B5 (tel. 34 315 91 92), B6 (tel. 34 315 91 45); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji
Opłaty
Opłata skarbowa: - wydanie decyzji 10,00 zł Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego
Inne informacje
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela w przypadku:
a) przekazaniu w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę.
b) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
c) zniszczenia (kasacji) pojazdu zagranicą,
d) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
e) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
f) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub równoważnego dokumentu wydanego winnym państwie.
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji , z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży,
2) zabytkowego,
3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego
za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii
motoryzacji,
4) ciągnika i przyczepy rolniczej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij