Procedura: Zezwolenie na transport odpadów

Szczegóły sprawy

Symbol
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na transport odpadów
Kogo dotyczy
Prowadzący transport odpadów
Wymagane dokumenty
1.Wniosek zawierający:
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu (wraz z oznaczeniem kodowym odpadów zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności;
- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;
- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać transport odpadów;
- przewidywany okres wykonywania transportu odpadów.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 267 z późn. zm.) tj. 1 miesiąc.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie zezwolenia na transport odpadów: 616,00 zł 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 233 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
1. Starosta może odmówić wydania zezwolenia na transport odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach, mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij