Procedura: Zgłoszenie robót budowlanych

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
Kogo dotyczy
Inwestorów zamierzających realizować budowę lub roboty budowlane zwolnione z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
- wypełniony druk zgłoszenia robót budowlanych,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- opis techniczny określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
- projekt zagospodarowania działki (szkic usytuowania obiektu na mapie zasadniczej z określeniem odległości od granic działki i istniejących obiektów budowlanych),
- mapa ewidencyjna z oznaczeniem nieruchomości której dotyczy zgłoszenie,
- odpowiednie szkice lub rysunki (np. rzut, przekrój, elewacje budynku gospodarczego, wiaty lub altany),
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

UWAGA ! Do zgłoszenia budowy przyłączy oraz instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7 m3 należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

WOLNO STOJĄCE PARTEROWE BUDYNKI GOSPODARCZE, W TYM GARAŻE, WIATY LUB PRZYDOMOWE GANKI I ORANŻERIE (OGRODY ZIMOWE) o pow. do 35m2
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną planowaną inwestycją z podaniem domiarów do granic (3m ściana bez otworów, 4m ściana z otworami okiennymi, drzwiowymi itp.),
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- wyłączenie z produkcji rolnej bądź leśnej,
- rzut, przekrój, elewacje budynku,
- opis planowanej inwestycji,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

WOLNO STOJĄCE PARTEROWE BUDYNKI REKREACJI INDYWIDUALNEJ o pow. do 35m2
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną planowaną inwestycją z podaniem domiarów do granic (3m ściana bez otworów, 4m ściana z otworami okiennymi, drzwiowymi itp.),
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- wyłączenie z produkcji rolnej bądź leśnej,
- rzut, przekrój, elewacje budynku,
- opis planowanej inwestycji,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW o wydajności do 7,5m3/dobę
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną planowaną inwestycją z podaniem domiarów do granic,
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- rysunek przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przekrojem przez ziemię w miejscu drenażu rozsączającego z podaniem odległości między rurą drenarską a poziomem wód gruntowych,
- opis planowanej inwestycji- karta techniczna, instrukcja montażu, aprobata techniczna, atest, deklaracja zgodności bądź certyfikat wydany przez uprawnioną polską jednostkę certyfikacyjną np. Instytut Techniki Budowlanej,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o poj. do 10m3
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z wrysowaną planowaną inwestycją z podaniem domiarów do granic,
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- rysunek bezodpływowego zbiornika,
- opis planowanej inwestycji- karta techniczna, instrukcja montażu, aprobata techniczna, atest, deklaracja zgodności bądź certyfikat wydany przez uprawnioną polską jednostkę certyfikacyjną np. Instytut Techniki Budowlanej,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

DOCIEPLENIE BUDYNKÓW O WYSOKOŚCI od 12m do 25m
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym budynkiem podlegającym zgłoszeniu,
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- opis planowanej inwestycji wraz z podaniem kolorystyki,
- uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW O WYSOKOŚCI do 8m
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym budynkiem podlegającym zgłoszeniu,
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- opis planowanej inwestycji,
- zgoda właściciela obiektu,
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

ZMIANA POKRYCIA DACHU
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym budynkiem objętym zgłoszeniem,
- mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki objętej zgłoszeniem,
- opis planowanej inwestycji,
- w przypadku pokrycia dachowego zawierającego azbest- informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone- potwierdzona przez właściwą gminę.

Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenie robót budowlanych załatwiane jest w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych prawem załączników
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Opłaty
Zgłoszenia robót budowlanych nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa załączone do zgłoszeń.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach tel. 34/ 3159121, 34/ 3159113, 34/ 3159143, 34/ 3159147
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij