Procedura: Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Szczegóły sprawy

Symbol
6341 Pozwolenia wodnoprawne
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych wymienionych w art. 122 Prawa wodnego.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek.
2. Załączniki zgodnie z art.131 ust. 2 Ustawy z dn.18.07.2001r. Prawo Wodne w tym:
• operat wodnoprawny wykonany zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r.,
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku wniosku o wykonanie urządzeń wodnych,
• zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - przypadku pozwolenia na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów,
• dokumentację hydrologeologiczną do wniosku na pobór wód podziemnych,
• projekt instrukcji gospodarowania wodą do wniosku na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) tj. 30 dni lub 2 miesiące w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w postaci decyzji doręczone przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź odbiór na miejscu.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie pozwolenie wodnoprawnego: 217,00 zł - za zmianę pozwolenia wodnoprawnego: 108,50 zł W przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji opłata wynosi 217,00 zł x każdy rodzaj działalności. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art.122 ust.1, 123,124,125,128,131,132,140 Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do własciwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 503 tel. ( 0 34 ) 31 59 136 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij