Procedura: Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych w przypadku gdy: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopalin w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3, dział.będzie prow.bez mat.wybuch

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Geolog Powiatowy
Komórka
Opis sprawy
Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych w przypadku gdy: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopalin w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona bez uzycia materiałów wybuchowych
Kogo dotyczy
Podmiotu zamierzającego prowadzić poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Projekt prac geologicznych opracowany przez uprawnionego geologa (oryginał).
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Niezwłocznie lub jeżeli wymagane jest postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie pisemnej zostanie doręczone stronom, tj: jednostkom organizacyjnym – drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom fizycznym – odbiór osobisty lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku: - za wydanie decyzji 616 zł. 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij