Procedura: Zgłoszenie wynikające z ustawy Prawo wodne

Szczegóły sprawy

Symbol
6342 Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie wynikające z ustawy Prawo wodne
Kogo dotyczy
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej; 2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe; 3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; 4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego; 6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie; 8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
Wymagane dokumenty
Zgłoszenie zawiera:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót. Do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Opłaty
Zgłoszenia robót nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa załączone do zgłoszeń.
Podstawa prawna
art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji tj. właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Inne informacje
Powyższe zgłoszenie nie zastępuje pozwolenia na budowę urządzenia wodnego oraz zgłoszenia wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij