Procedura: Nadanie i nabicie numeru nadwozia, podwozia, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Nadanie i nabicie numeru nadwozia, podwozia, wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wniosek o skierowanie na nadanie i wybicie numeru lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
2. dokument (dokumenty) potwierdzający konieczność nadania i wybicia numeru znamionowego lub wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
3. dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np. zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, opinia biegłego lub rzeczoznawcy z zakresu oznakowań pojazdu)

właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej
Po nabiciu numeru zmiana w dowodzie rejestracyjnym nastąpi po przedłożeniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: B5 (tel. 34 315 91 92), B6 (tel. 34 315 91 45); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Wydanie decyzji o nadaniu i nabiciu numeru nadwozia, podwozia lub silnika, wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - decyzja o nabiciu nr nadwozia - 48,00 zł - decyzja o nadanie tabliczki znamionowej 10,00 zł Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie nr rachunku 42 8279 0000 3757 2001 0001 lub w kasie urzędu za pokwitowaniem. Powyższej opłaty skarbowej nie wnoszą; jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki zwolnione z opłaty skarbowej na mocy odrębnych przepisów.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Organ rejestrujący wydaje skierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku:
• braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
• utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w wyniku dokonanych zmian w pojeździe Organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje skierowanie do upoważnionej stacji kontroli pojazdów na nadanie i nabicie numerów w przypadku:
• pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",
• pojazdu, w którym dokonano wymiany nadwozia, podwozia (ramy) lub silnika na nadwozie, podwozie (ramę) lub silnik bez numeracji fabrycznej,
• pojazdu, w którym podczas naprawy uległ zniszczeniu albo wymianie element, na którym znajduje się numer nadwozia, podwozia (ramy), silnika,
• pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym został zatarty albo sfałszowany numer nadwozia, podwozia (ramy) lub silnik
• pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym został zatarty albo sfałszowany numer nadwozia, podwozia (ramy) lub silnika,
• pojazdu, w którym został zatarty albo sfałszowany numer nadwozia, podwozia (ramy) lub silnika, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu.
• pojazdu, w którym uległ skorodowaniu numer nadwozia, podwozia (ramy) , jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią biegłego lub rzeczoznawcy z zakresu oznakowań pojazdów, w której potwierdzone zostaną pierwotne numery nadwozia, podwozia (ramy), a w przypadku braku takiej możliwości jednoznacznie stwierdzony zostanie brak ingerencji w pole numerowe w celu umyślnego zniszczenia lub zafałszowania pierwotnego numeru.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij