Procedura: Pozwolenie na budowę

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Pozwolenie na budowę
Kogo dotyczy
Inwestorów którzy zamierzają rozpocząć budowę lub wykonywać roboty budowlane objęte koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu : nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
1. stosownie do potrzeb- w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą
publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
2. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
3. informację o obszarze oddziaływania obiektu
- oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego,
- decyzja (ostateczna) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest
ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
- decyzja (ostateczna) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony
środowiska, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o ochronie środowiska,
- decyzja (ostateczna) o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej
- odpis (kopię) uprawnień budowlanych,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
- w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – pozwolenie na prowadzenie
tych robót wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Pozwolenie na budowę wydawane jest w terminach przewidzianych w Kpa.

Odbiór decyzji i projektów w Wydziale Architektury i Budownictwa – pok. 201, 202 lub 211, albo na żądanie wnioskodawcy urząd przesyła na wskazany adres
Opłaty
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia wyszczególnia załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635) - Zatwierdzenie projektu budowlanego: 47 zł - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu: 90 zł - Pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego : a/ budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej: 1 zł - nie więcej niż: 539 zł b/ budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14 zł c) innego budynku: 48 zł d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20 zł e) budowli związanych z produkcją rolną: 112 zł f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. G: 2143 zł g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra: 105 zł h) innych budowli: 155 zł i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym : 91 zł W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. - Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych: 50 % w/w stawek - Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego: 36 zł Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Myszków Nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 albo w kasie Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub Urzędu Miasta Myszków. Zwalnia się od opłaty skarbowej : - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; - pozwolenie na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, - pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne - pozwolenia na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach : - budownictwa mieszkaniowego, - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami )
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego
za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach tel. 34/ 3159121, 34/ 3159113, 34/ 3159143, 34/ 3159147
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij