Procedura: Przeniesienie własności działki gruntu przysługującej do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej o przeniesieniu własności działki gruntu przysługującej do dożywotniego użytkowania.
Decyzja może być wydana, jeżeli w decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa za rentę lub emeryturę określono prawo użytkowania działki gruntu.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Do wniosku o przeniesienie własności działki dożywotniego użytkowania strona (były właściciel, gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa za rentę lub emeryturę lub jego spadkobierca czy też występujący w ich imieniu pełnomocnik) winna dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów:
 decyzję (orzeczenie) o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę, w której określono prawo użytkowania działki gruntu,
 postanowienia lub wyroki sądu o nabyciu praw spadkowych – w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości,
 pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Miejsce składania pism
Kancelaria Ogólna, pokój 6, parter.
Termin i sposób załatwienia
Terminy przewidziane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) tj.: 1 – miesiąc lub 2 – miesiące w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, a w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości – 1 m-c od daty otrzymania dokumentów od geodety.

Merytoryczne rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Myszków
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 103 tel. ( 0 34 ) 31 59 137 lub z Naczelnikiem Wydziału – pokój 101, tel. ( 0 34 ) 31 59 109.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij