Procedura: Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Szczegóły sprawy

Symbol
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Kogo dotyczy
Posiadacz odpadów
Wymagane dokumenty
1. Wniosek zawierający:

1.1. W części dotyczącej zbierania odpadów:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania (wraz z oznaczeniem kodowym odpadów zgodnym z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206);
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

1.2. W części dotyczącej przetwarzania odpadów:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania (wraz z oznaczeniem kodowym odpadów zgodnym z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206);
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalacje nie jest osobą fizyczną;
- dokument potwierdzający, że posiadacz odpadów ma tytuł prawny do terenu, na którym będą magazynowane odpady.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1969r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) tj. 1 miesiąc.
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów: 616,00 zł 2. Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
Art. 41 ust.1, 2, 3 pkt 2 i ust 5, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
1. Starosta może odmówić wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami lub jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij