Procedura: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ,
Załączniki do wniosku
• Dowód rejestracyjny;
• Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
• Tablice rejestracyjne;
• Potwierdzenie wniesienia opłat.
Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne na czas wycofania pojazdu z ruchu pozostają w depozycie.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten możne być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: B5 (tel. 34 315 91 92), B6 (tel. 34 315 91 45); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty
Opłaty Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł, a za każdy kolejny miesiąc opłatę powiększa się następująco: 1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca 2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca 3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myszkowie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Starostwa nazwa banku: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr r-ku 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158 Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Starostwa nr r-ku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2010r. nr 79 poz. 524)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane:
1.samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
2.ciągniki samochodowe,
3.pojazdy specjalne,
4 autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy w roku, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu .
Po upływie okresu czasowego wycofania z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin ważnego badania technicznego pojazdu, przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu organ rejestrowy zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij