Procedura: Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Wtórnik dowodu rejestracyjnego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu /w obecności pracownika załatwiającego sprawę/ - nie dotyczy wydania wtórnika z powodu zniszczenia druku dowodu rejestracyjnego, który należy oddać.
3. karta pojazdu, jeśli była wydana
4. wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, z podanym terminem następnego badania technicznego pojazdu /wyciąg taki konieczny jeśli w prowadzonej przez urząd komputerowej ewidencji pojazdów nie ma informacji o ważności badań technicznych/
właściciel pojazdu załatwia sprawę osobiście /wymagany jest dowód tożsamości/;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Myszkowie Stanowisko A1, A2, A3, A4, (parter budynku) tel. 34.31-59-190 (st.A3 i A4) i 34.31-59-193 ( st.A1, A2,)
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA
Właściciel lub właściciele (w przypadku współwłasności) załatwia sprawę osobiście.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłaty ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego (wraz ze znakami legalizacyjnymi): - dowód rejestracyjny – 54,00 zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł (dotyczy „białych” tablic rejestracyjnych) - pozwolenie czasowe - 13,50 zł 3. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016, poz. 1038z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz.1827)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2015, poz. 1601)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr121, poz. 839)
Tryb odwoławczy
Inne informacje

Załatwienie sprawy przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie
nr rachunku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001
lub w kasie urzędu za pokwitowaniem
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij