Procedura: Rejestracja pojazdu dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja pojazdu dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu
2. oryginał dowodu własności pojazdu /m.in. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT/
3. dotychczasowy dowód rejestracyjny /ze znajdującą się w nim informacją o ważnym badaniu technicznym - w przypadku braku aktualnych badań dokonuje się rejestracji czasowej pojazdu na wniosek strony/
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana
5. dotychczasowe tablice rejestracyjne
6. dowód /dowody/ osobisty osób figurujących na dowodzie własności /dot. osób fizycznych / lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osób prawnych, wypis z rejestru sądowego i nr REGON

osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę osobiście;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesantów w Strostwie Powiatowym w Myszkowie stanowisko A1, A2, A3, A4 (parter budynku) tel. 34.31-59-190 (st. A3 i A4) ; 34.31-59-193 (st. A1i A2) ; fax. 34.31-59-182
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA i jest wielostopniowa
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji
Opłaty
1. Opłata skarbowa: zwalnia się z opłaty (podstawa prawna art.3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego dotychczas zarejestrowanego w innym urzędzie niż Starostwo Powiatowe w Myszkowie wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłaty w wysokości: - pozwolenie czasowe – 13,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł - dowód rejestracyjny – 54,00zł * 3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica) - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł - tablice zabytkowa samochodowa – 100,00 zł - tablice zabytkowa motocyklowa – 50,00 zł 4. Za wydanie tablic rejestracyjnych tymczasowych oraz pozwolenia czasowego (gdy pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych) pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 30, 00 zł (2 tablice) - na przyczepę - 15, 00 zł (1 tablica) - na motocykl - 12, 00 zł (1 tablica) - na motorower - 12, 00 zł (1 tablica) - pozwolenie czasowe na wniosek właściciela – 18,50 zł - nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł 5. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, - pozwolenia czasowego - 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, - nalepki kontrolnej - 0,50 zł * pojazd z urzędu jest rejestrowany czasowo do 30 dni (z możliwością przedłużenia o dalsze 14 dni), otrzymuje pozwolenie czasowe i tablice na czas potwierdzenia danych pojazdu w urzędzie, w którym pojazd poprzednio był zarejestrowany. Stały dowód wydawany jest po spełnieniu warunków rejestracji. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,poz. 1137 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U.z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późń.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 20006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2303)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr121, poz. 839)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Przy rejestracji pojazdu już zarejestrowanego w innym urzędzie należy zawsze oddać stare tablice.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij