Procedura: Przeniesienie własności działek pod budynkami

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej o przeniesieniu własności działki pod budynkami.
Decyzja może być wydana, jeżeli działka na której zostały wzniesione budynki wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa za rentę lub emeryturę.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Do wniosku o przeniesienie własności działek pod budynkami strona ( były właściciel, gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa za rentę lub emeryturę lub jego spadkobierca czy też występujący w ich imieniu pełnomocnik ) winna dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów:
w decyzję (orzeczenie) o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa
rolnego bez zabudowań w zamian za rentę lub emeryturę, w dokument dot. własności zabudowań, w postanowienia lub wyroki sądu o nabyciu praw spadkowych – w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców poprzedniego właściciela
nieruchomości, w pełnomocnictwo – jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Termin i sposób załatwienia
Terminy przewidziane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych z uwagi na konieczność dokonania oględzin nieruchomości, a w przypadku dokonania podziału nieruchomości 1 m-c od daty otrzymania zawiadomienia z sądu o ujawnieniu podziału w księdze wieczystej.

Merytoryczne rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczane stronom przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości10 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Myszków
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. z 28.02.1989 r. Nr 10, poz. 53 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 103 tel. ( 0 34 ) 31 59 137 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 101, tel. ( 0 34 ) 31 59 109.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij