Procedura: Rejestracja pojazdu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja pojazdu
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wniosek o rejestrację pojazdu.
Załączniki do wniosku:
1. W przypadku pierwszej rejestracji w kraju pojazdu nowego:
• Dowód własności pojazdu;
• Karta pojazdu;
• Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
• Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (oświadczenie to może być zawarte w dowodzie własności);
• Potwierdzenie wniesienia opłat.
2. W przypadku pierwszej rejestracji w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
• Dowód własności pojazdu;
• Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
• Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej;
• Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
• Tablice rejestracyjne zgodne z zagranicznym dowodem rejestracyjnym lub oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych;
• Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
• Dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wys. 500 zł (dot. pojazdów do 3,5 t): 1) pojazdy, które zostały wprowadzone na terytorium RP po dniu 1 stycznia 2016 r. nie podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty recyklingowej; 2) pojazdy wprowadzone na terytorium RP do końca 2015 r. podlegają opłacie recyklingowej, która nadal jest wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców
• Potwierdzenie wniesienia opłat.
3. W przypadku przerejestrowania pojazdu:
• Dowód rejestracyjny;
• Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
• Dowód własności pojazdu;
• Tablice rejestracyjne;
• Potwierdzenie wniesienia opłat.
Po opieczętowaniu dokumentów pieczęcią świadczącą o zarejestrowaniu pojazdu, dokumenty zwraca się właścicielowi oprócz oryginału dowodu rejestracyjnego oraz badania technicznego.
W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli pojazd jest sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego do wniosku o rejestrację należy dołączyć dowód rejestracyjny, natomiast z poza terytorium Unii Europejskiej zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą. Ponadto, jeżeli dowód rejestracyjny składa się z dwóch części do wniosku o rejestrację należy dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego.
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia sprawy
Pozwolenie czasowe wydawane jest niezwłocznie, natomiast dowód rejestracyjny do 30 dni. W szczególnych przypadkach wymagających wyjaśnienia oczekiwanie na odbiór dowodu rejestracyjnego może się przedłużyć zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
Opłaty
Opłaty • za pozwolenie czasowe - 13,50zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) • za dowód rejestracyjny - 54 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) • za kartę pojazdu – 75 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) • za znaki legalizacyjne - 12,50 zł (dotyczy tablic wydanych po 1 maja 2000r.) • za nalepkę kontrolną na szybę - 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) • za tablice rejestracyjne: - samochodowe 2 szt. – 80 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - motocyklowe – 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) -motorowerowe 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) • w przypadku przyczepy 1 szt. – 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myszkowie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Starostwa lub kartą na stanowisku rejestracyjnym nazwa banku: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr r-ku 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158 Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Myszkowie (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Starostwa lub kartą na stanowisku rejestracyjnym nr r-ku 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 Wpłat z tytułu opłaty recyklingowej można dokonywać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na poczcie, przelewem bankowym). Na poleceniu wpłaty/przelewu należy wpisać numer NADWOZIA, a wpłacającym ma być osoba wprowadzająca pojazd na terytorium RP. nazwa banku: BGK III Oddział Warszawa nr r-ku 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1088)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 1269)
6. Ustawa z dnia 27 maja 2015r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 933)
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Uwagi
W dniu rejestracji właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe, które podlega zwrotowi z chwilą otrzymania dowodu rejestracyjnego.
Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą dowód osobisty. W przypadku osoby prawnej aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli prowadzi działalność w spółce cywilnej, również umowę spółki.
W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się sprawę może załatwić pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem do załatwienia danej sprawy. Przy czym od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wys. 17 zł ( za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłata recyklingowa w wys. 500 zł dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii M1 i N1:
- kategoria M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy;
- kategoria N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.
Organ rejestrujący zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2060).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij