Procedura: Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
Kogo dotyczy
Zmiany inwestora
Wymagane dokumenty
- wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, (w tym oświadczenie dotychczasowego inwestora, o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, na rzecz nowego inwestora oraz oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia )
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- kopia zgłoszenia,
- dziennik budowy – do wglądu,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu wydawana jest w terminach przewidzianych w Kpa.
Odbiór decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa – pok. 201, 202 lub 211, albo na żądanie wnioskodawcy urząd przesyła na wskazany adres.
Opłaty
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia wyszczególnia załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r Nr 225 poz. 1635) - Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu 90 zł. Opłatę dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Myszków Nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 albo w kasie Starostwa Powiatowego w Myszkowie lub Urzędu Miasta Myszków. Zwalnia się od opłaty skarbowej : - jednostki budżetowe, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa; - pozwolenie na budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, - pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne - pozwolenia na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach : - budownictwa mieszkaniowego, - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami )
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego
za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach:
tel.: 34 3159113, 34 3159147, 34 3159143, 34 3159121
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij