Procedura: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU
Kogo dotyczy
Inwestorów zamierzających zmienić sposób użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
Wymagane dokumenty
- wypełniony druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
- opis i rysunek na mapie zasadniczej określający usytuowanie obiektu budowlanego
w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
- zaświadczenie wójta albo burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
- w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- mapa ewidencyjna z oznaczeniem nieruchomości której dotyczy zgłoszenie,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego załatwiane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych prawem załączników.

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2 ÷ 4 ustawy - Prawo budowlane.
Opłaty
Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają pełnomocnictwa załączone do zgłoszeń.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach tel. 34 319 91 21, 34 319 91 13, 34 319 91 43, 34 319 91 47,
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij