Procedura: Wywłaszczanie nieruchomości, ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Szczegóły sprawy

Symbol
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
Wydział
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu, ustaleniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości może być wydana, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Dotyczy także nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek organu wykonawczego o wywłaszczenie nieruchomości, w którym należy określić:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób – władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,
- osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,
- nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,
- inne okoliczności istotne w sprawie.

2. Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:
- dokumenty z przebiegu rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy,
- wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
- pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
- w razie braku w/w dokumentów własności, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

3. Wniosek składa organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Interesanta
Termin i sposób załatwienia
Terminy przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) tj.: 1 – miesięczne lub 2 – miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.
Dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1 miesiąc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń – ogłoszenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Merytoryczne rozstrzygnięcie w formie decyzji doręczane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Opłaty
Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 103 tel. (34) 315 91 37 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 116, tel. (34) 315 91 09.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij