Procedura: Pozwolenie na rozbiórkę

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Pozwolenie na rozbiórkę
Kogo dotyczy
Inwestorów którzy zamierzają rozpocząć rozbiórkę obiektów budowlanych objętych koniecznością uzyskania pozwolenia na rozbiórkę zgodnie z ustawą - Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
1) wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
2) zgodę właściciela obiektu,
3) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
4) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
5) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
6) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
7) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
8) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
Do projektu rozbiórki obiektu należy dołączyć:
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,
- zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta (projektantów) do izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu i odpis (kopię) uprawnień budowlanych,
- upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.
W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków,a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje tutejszy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Pozwolenie na rozbiórkę wydawane jest w terminach przewidzianych w Kpa
Odbiór decyzji i projektów: w Wydziale Architektury i Budownictwa – pok. 201, 202, 211, albo na żądanie wnioskodawcy urząd przesyła na wskazany adres.
Opłaty
Zgodnie z załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) – Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego: 36zł.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. 2015. Poz.443 )
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego
za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach :
tel.: 343159113, 343159121, 343159143, 343159147.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij