Procedura: Wniosek o wydanie dziennika budowy lub rozbiórki

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Komórka
Opis sprawy
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
3. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
4. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.
5. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
6. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu
Kogo dotyczy
Inwestorów którzy zamierzają rozpocząć budowę lub wykonywać roboty budowlane objęte koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z ustawą - Prawo budowlane
Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie dziennika budowy
Miejsce składania pism
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Termin i sposób załatwienia
Inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub przyjął zgłoszenie, o wydanie dziennika budowy. Po opieczętowaniu dziennika budowy organ wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:
1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
2) w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia - za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
Opłaty
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 z późniejszymi zmianami ),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002.108.953 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Informacje o prowadzonych postępowaniach : 343159143, 343159113, 343159147, 343159121
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij