Procedura: Pozwolenie zintegrowane

Szczegóły sprawy

Symbol
6222 Pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska
Wydział
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie pozwolenia zintegrowanego
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zawierający informacje i dokumenty wymienione w art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) oraz art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami).
2. Wniosek przedkłada się w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Do wniosku należy załączyć dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej, dowód wpłaty opłaty skarbowej od pozwolenia oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami).
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie lub za pośrednictwem poczty
Termin i sposób załatwienia
• Do 6 miesięcy jeżeli pozwolenie ma objąć instalacje po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie. W pozostałych przypadkach do 1 miesiąca lub 2 miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana
• Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji zostanie doręczone stronom.
Opłaty
1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) należy dołączyć do wniosku za wydanie pozwolenia: - za pozwolenie zintegrowanego: 2011,00 zł. (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) lub 506,00 zł. (w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców). - Opłata uiszczana na konto Urzędu Miejskiego w Myszkowie Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nr 42 8279 0000 0123 3757 2001 0001 2. Opłata rejestracyjna określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 listopada 2002 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2002 nr 190, poz. 1591).
Podstawa prawna
Art. 181 ust. 1 pkt 1 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W razie wątpliwości strony proszone są o kontakt z osobą merytorycznie prowadzącą sprawę – pokój 505 tel. ( 0 34 ) 31 59 135 lub Naczelnikiem Wydziału – pokój 504, tel. ( 0 34 ) 31 59 111.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij