Procedura: Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Komórka
Opis sprawy
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
1. wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu
2. oryginał dowodu własności pojazdu /m.in. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT/
3. dowód rejestracyjny, lub karta eksportowa*,
4. dotychczasowe tablice rejestracyjne,
5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego**,
6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego***,
7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowodu rejestracyjnego z którego wynika, wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
8. dowód /dowody/ osobisty osób figurujących na dowodzie własności
9. dowodu wpłaty opłaty recyklingowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jeżeli jest wymagane, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę osobiście;
w przypadku osoby prawnej pisemne upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę /wymagany jest dowód tożsamości osoby upoważnionej/
Miejsce składania pism
Sala Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Myszkowie (parter budynku), stanowisko: A1, A2, (tel. 34 315 91 93) A3, A4 (tel. 34 315 91 90); fax 34 315 91 82
Termin i sposób załatwienia
Procedura trwa zgodnie z art. 35 KPA i jest wielostopniowa
Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji
Opłaty
1. Opłata skarbowa: - zwalnia się z opłat ( podstawa prawna art. 3 ustawy o opłacie skarbowej) 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe w Myszkowie wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera opłaty w wysokości: - pozwolenie czasowe – 13,50 zł, - komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł, - nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 18,50 zł, - dowód rejestracyjny – 54,00zł ,* 3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty: - na samochód - 80, 00 zł (2 tablice), - na przyczepę - 40, 00 zł (1 tablica), - na motocykl - 40, 00 zł (1 tablica), - na motorower - 30, 00 zł (1 tablica), - tablice indywidualne - 1 000, 00 zł, 4. Za wydanie karty pojazdu – 75,00 zł, 5. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie: - dowodu rejestracyjnego -0,50 zł, - pozwolenia czasowego – 0,50 zł, - zalegalizowanych tablic rejestracyjnych -0,50 zł, - nalepki kontrolnej - 0,50 zł, - karty pojazdu - 0,50 zł, * w przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. ** państwo trzecie- rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej *** państwo członkowskie- rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii Europejskiej **** zaświadczenie o którym mowa w pkt 7 może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług. Wpłaty można dokonywać na konto: Starostwo Powiatowe w Myszkowie MBS Myszków 73 8279 0000 0100 2293 2001 0158
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 poz. 689)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz. 681)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Myszkowskiego.
Inne informacje
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację ,wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Przy rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terenie innego państwa należy zawsze oddać stare tablice. Jeżeli brak tablic wprowadzajacy załacza oświadczenie.Skladajacy oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej treści." Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" .
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij